Přehled archivních pomůcek

Fondy SOkA BO - skupiny N
Časový rozsah: (1944) 1945 - 1949
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-001
Číslo listu NAD: 1 165
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí z let 1945-1949, účetní knihy 1945-1949, podací protokoly 1944-1949, spisový materiál 1945 -1949, účetní aktový materiál 1945-1949

Časový rozsah: 1945 - 1999
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-100
Číslo listu NAD: 221
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1949-1989, spisový materiál 1946-1990, účetní knihy 1945-1989, účetní akt. mat. 1946-1979, podací protokoly 1947-1951,1985-1990

Časový rozsah: (1935) 1945 - 1990 (2000)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-102
Číslo listu NAD: 226
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje mj.  zápisy ze schůzí plenárního zasedání  z let 1957-1990, rady 1950-1990, komisí (1939)1945-1990(1994),knihy evidence obyvatel 1955-1980, evidence půdy 1955-1957,  podací protokoly 1957-1987, spisový materiál 1946-1990 (mj. volby 1946-1990, evidence nemovitostí 1952-1988, HTÚP 1952-1973, živnosti 1947-1981, stavební spisy (1943)1945-1990, hlavní účetní knihy 1946-1953, knihy příjmů 1954-1990, knihy výdajů 1954-1990, deníky 1946-1990, účetní knihy provozoven MH 1956-1990, rozpočty MNV
1957-1987, finanční vypořádání 1961-1986, účetní sestavy 1977-1990, inventarizace hospodářských prostředků 1964-1990, výkaz o základních prostředcích 1968-1970, zastavovací plán obce 1948.

Časový rozsah: (1942) 1945 - 1990
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-103
Číslo listu NAD: 227
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje úřední knihy z let 1945-1990, spisový materiál (1942)1945-1990, účetní knihy 1945-1990, podací protokoly 1945-1987 a katastrální mapu přibližně z roku 1970.

Časový rozsah: (1934) 1945 - 1990 (1991)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-104
Číslo listu NAD: 229
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí  rady a pléna MNV z let 1949-1990, komisí 1954-1990, výboru žen 1960-1966, hlavní účetní knihy 1948-1949, knihy příjmů 1956-1989, knihy výdajů 1956-1989, pokladní deníky 1948-1990, spisový materiál 1948-1990 (mj. volební spisy, převody majetku, stavební spisy), podací protokoly 1946 -1988, kroniku 1957-1975 (psaná retrospektivně).

Časový rozsah: (1938) 1945 - 1990 (1998)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-107
Číslo listu NAD: 232
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí pléna a rady z let 1946-1990, komisí (1938)1945-1990,
kroniku 1960-1990(1998), podací protokoly 1945-1990, spisový materiál (1940)1945-1990, knihy příjmů 1954-1990, knihy výdajů 1954-1990, deníky 1956-1990, deník pro nájem z obecních pozemků 1948-1949, výkazy o přírůstcích a úbytcích domů a bytů 1967-1990, soupis parcel 1973, rejstřík a seznam uživazelů pozemků 1973,1977.

Časový rozsah: 1945 - 1990 (1993)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-010
Číslo listu NAD: 239
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19471976, komisí 1960-1976, podací protokoly 1946-1966, spisový materiál 1946-1975, účetní knihy 1945-1976, účetní aktový ma teriál 1947-1976, kroniku obce 1975-1993 a kroniku Sboru pro občanské záležitosti 1974-1988

Časový rozsah: (1943) 1945 - 1990 (1994)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-109
Číslo listu NAD: 248
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy z pléna a rady MNV z let 1952-1988, komisí 1946-1990, výboru žen 1950-1952, knihy evidence obyvatel 1950-1990(1994), pamětní knihu narození 1976-1989, podací protokoly 1953-1989, spisový materiál  (1943)1945-1990 mj. volební spisy, úprava hranic mezi obcemi, výstavba, účetní knihy (1944)1945-1990(1993)

Časový rozsah: (1923) 1945 - 1976 (2000)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-011
Číslo listu NAD: 280
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna MNV z let 19451976, komisí 1962-1964, honebního výboru 1948-1954, výboru žen 1959-1966, podací protokoly 1946-1966, spisový materiál 1945-1976, hlavní účetní knihy 1945-1952, knihy příjmů a výdajů 1954-1976, pokladní deníky 1954-1965, rozpočty MNV 1950 -1965, kroniku (1923)1945-1976(2000).

Časový rozsah: (1938) 1945 - 1990 (2004)
Státní okresní archiv Brno-venkov
Značka fondu: N-110
Číslo listu NAD: 307
Tématický popis fondu:

Fond obsahuje zápisy ze schůzí rady a pléna z let 1945-1990, občanských výborů 1976-1990, komisí 1946-1986, výboru žen 1949-1982, knihy vydaných stavebních povolení 1958-1983, podací protokoly 1945-1991, rejstříky k pod. protokolům 1945-1985, spisový materiál  z let (1938)1945-1990 mj. volební spisy 1945-1990, seznamy Němců, odsun 1945-1946, konfiskace německého majetku 1945-1968, výstavba (1938)1945-1989, zrušení živností 1957-1959, zemědělství -zavedení národní správy1945-1963, vystěhování ze zemědělské usedlosti 1946-1972, zdravotnictví - stanovení lékař. obvodů 1948, kultura mj. ustanovení místní osvětové rady 1946-1962, jmenování obecního kronikáře 1946, cirkevní záležitosti - mj. seznam řádových sester  1945, 1948, převod Benediktinského kláštera na stát 1959, korespodnence řazená dle podacího protokolu 1972-1985, účetní knihy 1945-1990, kroniku 1965-1980.

Syndikovat obsah